Här är länken för ansluta till informationen om vårdbiträdesutbildning inom äldreomsorgslyftet den
27/11 kl 14-15
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ3YTQwMmYtZmY1Zi00NWJlLTg5MDYtZGYyYTQ5ZjI1ZThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221dec6f85-ba48-4297-bf3b-9fb9035d75cf%22%2c%22Oid%22%3a%22ec6d2de6-fee7-4057-8c78-86ef7a67ada7%22%7d