Du som antagits till kurser till mitterminsstarten kallas till introduktion måndag 21/3 kl 13.00

Anslut dig till uppropet via länken: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjY2NjQwYzgtOTA1My00N2U4LTk0MGQtMjEyYmJlYTUzZTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221dec6f85-ba48-4297-bf3b-9fb9035d75cf%22%2c%22Oid%22%3a%22ec6d2de6-fee7-4057-8c78-86ef7a67ada7%22%7d