Beslut

Beslut att bedriva två tredjedelar av gymnasieskolans och vuxenutbildningens program på plats och en tredjedel på fjärr och distans från och med 210402 (egentligen 210412 pga påsklov) till och med 210425. Elevantalet i varje klassrum bör om möjligt inte överstiga 15 elever.
– Vecka 15 är åk 2 och 3 på plats.
– Vecka 16 är åk 1 och 2 på plats.
– Gymnasiesärskolan, och LärVux har sin undervisning på plats.

Bakgrund

Smittspridningen i Lycksele och även på Utbildningscentrum är mycket låg, vilket föranleder att vi kan ha fler elever på plats i skolan.

Bedömning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre att huvudmän för gymnasieskolor bedriver fjärr- eller distansundervisning efter 1 april 2021. I dialog med Smittskyddet i Västerbotten, framkommer att de utifrån aktuellt lågt smittläge ser det som en bra lösning att successivt öka elevnärvaron på skolorna i Lycksele.

Undantag från planen kan rektor göra för ytterligare enstaka elever på sin enhet med särskilda behov, till exempel för

• praktiska moment som inte kan skjutas upp

• examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp eller genomföras på distans

• elever på introduktionsprogram, om inte huvudmannen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att eleverna kan tillgodogöra sig undervisning genom fjärr- eller distansundervisning

• elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

Precis som tidigare gäller rekommendationen inte för gymnasiesärskolan.
Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta
Förordning om ändring i förordning (2020:115) ger gymnasieskolor möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel i skollokalerna och minska smittspridning Diarienummer: U2020/01123
Med utgångspunkt från dessa förordningar och rekommendationer samt med den rådande situationen i verksamheten så är bedömningen att vi kan bedriva en tredjedel av undervisningen på plats och att övrig undervisning fortsätter med fjärrundervisning. Undantag görs för gymnasiesärskolan och LärVux.

Beslutets giltighetstid
20200402-20200425

Ellinor Häreskog
Skolchef Utbildningscentrum