Skolverket - Introduktionsprogram

Vill du läsa mer om våra introduktionsprogram?

Kontakt

Rektor: Camilla Persson
Telefon: 0950 – 167 83
Epostcamilla.persson@edu.lycksele.se


SYV: Sara Arvidsson
Telefon: 0950 – 168 86
Epost: sara.arvidsson@edu.lycksele.se

#Introduktionsprogram

Inriktningar: Språkintroduktion / Programinriktat Individuellt Val / Yrkesintroduktion / Individuellt alternativ / Preparandutbildning

Välkommen till Introduktionsprogrammet

Studera / Inspirera

Är detta något för mig?

Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Tanken är att skolorna ska bli bättre på att underlätta för elever att fortsätta studierna på det program de påbörjat.

På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla.

Pedagogisk ramtimplan 21-23 IMSPR

 

Information om inriktningarna

SPRÅKINTRODUKTION
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning.

På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning.
Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven.
Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.
Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL
Syftet med programinriktat individuellt val är att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram men har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och – godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller – godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

YRKESINTRODUKTION
Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen utformas både för en grupp elever men också för en enskild elev. När den utformas för en grupp elever blir den sökbar. I annat fall ska huvudmannen diskutera med eleven och komma överens om hur utbildningen för just den eleven ska utformas.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
Individuellt alternativ ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för en enskild elev och vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen är inte sökbar. Huvudmannen diskuterar med eleven och kommer överens med eleven om hur utbildningen ska utformas. Det finns inget som hindrar att flera elever har en utbildning med samma innehåll.

Elevfilm från Tannbergsskolan

Skolverket - Introduktionsprogram

Vill du läsa mer om våra introduktionsprogram?

Kontakt

Rektor: Camilla Persson
Telefon: 0950 – 167 83
Epostcamilla.persson@edu.lycksele.se


SYV: Sara Arvidsson
Telefon: 0950 – 168 86
Epost: sara.arvidsson@edu.lycksele.se

Kontakta oss på Introduktionsprogrammet