Elevresor

 

Elever i gymnasieskolan har till skillnad från elever i grundskolan inte rätt till skolskjuts, men har under vissa förutsättningar rätt till stöd till dagliga resor mellan bostad och skola, så kallade elevresor.
Om stödet ges kontant är hemkommunen inte skyldig att ge högre ersättning än den faktiska rese­kostnaden och högst vad som motsvarar en trettiondedel av prisbasbeloppet. Det är elevens hemkommun, det vill säga den kommun där eleven är folkbokförd som beslutar om stöd till dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola, samt får besluta om hur resorna ska ske.

För att vara berättigad till stöd till dagliga elevresor gäller att

  • eleven studerar på heltid
  • avståndet mellan folkbokföringsadress och skola är minst sex kilometer
  • eleven är ej beviljad inackorderingstillägg
  • eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).

Stödet kan sökas max till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år och beviljas i första hand i form av resa med linjetrafik.

För elever som studerar vid gymnasieskola finns inga särskilda skäl som enligt lagen ger rätt till stöd för elevresor. En elev som har en varaktig funktionsnedsättning och därför behöver speciella transporter till gymnasieskolan, kan ansöka om färdtjänst.

Källa: Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor och
förordningen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1120)

Busskort

Stödet till dagliga resor utgår i första hand i form av resa med linjetrafik, ett busskort.
Det tilldelade busskortet gäller hela skolgången fram till vårterminen de året eleven fyller 20 år, under förutsättningen att eleven har rätt till stöd för elevresor.

Kontantersättning vid långt avstånd mellan bostad och närmaste hållplats

Stödet kan även utgå som en kombination av busskort och kontantersättning om:

  • linjetrafik inte finns att tillgå.
  • avståndet till närmaste hållplats från folkbokföringsadressen är minst 4 kilometer.

Kontantersättning utbetalas en gång per termin och utifrån elevens närvaro. Elever som är folkbokförda i annan kommun än Lycksele kommun ombeds kontakta sin hemkommun för vidare information.

 

Kontantersättning för resor med färdtjänst till och från skolan

För elever som studerar i gymnasiet finns inga särskilda skäl som enligt lagen ger rätt till stöd för elevresor. En elev som har en varaktig funktionsvariation och därför behöver speciella transporter till gymnasieskolan, kan ansöka om färdtjänst.

En elev som på grund av varaktig funktionsvariation behöver speciella transporter mellan bostad och skola, kan ansöka om färdtjänst hos myndighetsnämnden. Vid beviljad färdtjänst utgår alltid en kostnad, så kallad egenavgift. Ersättning för egenavgift ansöks hos gymnasieskolan på samma sätt som kontantersättning.

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Lycksele kommun ombeds kontakta sin hemkommun för vidare information.

 

Skolskjuts för elever i Anpassad gymnasieskola

Elever som går anpassad gymnasieskola har enligt skollagen (2010:800) rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Elever som går anpassat gymnasium ansöker om skolskjuts via e-tjänsten ”Ansökan om skolskjuts”. Ansökan handläggs av skolskjutssamordnare på myndighetsnämnden.

Inackorderingstillägg

Om du behöver ett tillfälligt boende närmare skolan på grund av lång restid eller långt avstånd mellan folkbokförings­adress och skolan kan du ansöka om inackorderingstillägg i stället för busskort. Du kan inte ha inackorderingstillägg och busskort eller annan kontantersättning samtidigt.

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Lycksele kommun ombeds kontakta sin hemkommun för vidare information.