Bakgrund
Enligt Tobakslagen (1993:581) skall det vara rökförbud på skolans område. Rökförbudet gäller alla, både elever och personal. Gränsen för vad som räknas till skolans område kan du se i bifogad skiss (området markerat med svart linje) och det finns skyltar uppsatta utomhus. All personal skall reagera och agera om man träffar en elev eller personal som röker på skolans område. Förutom att reagera när reglerna inte följs behöver vi också fortsätta att jobba med förebyggande insatser för att minska användandet av tobak.

Information om rökförbud på skolans område
Tannbergsskolans personal informeras muntligt (vid läsårsstartens personalkonferens och arbetsplatsträff) samt skriftligt om förbud mot rökning och om skolans handlingsplan för en rökfri skolgård. Särskild vikt läggs vid de rutiner som skall tillämpas när personal ser en elev eller en kollega som röker på otillåtet område. Ansvarig är Verksamhetschef och Rektorer.
Tannbergsskolans elever informeras muntligt (vid läsårsstartens första klassråd) samt skriftligt via skolans digitala lärplattform, om förbud mot rökning och om skolans handlingsplan för en rökfri skolgård. Informationen skall också ges till komvuxelever och SFI-elever, vid behov på elevens modersmål. Ansvarig är klassföreståndare (gy/gysär) och rektor (Komvux/SFI/Lärcentrum).
Föräldrar till Tannbergsskolans elever informeras vid det inledande föräldramötet som hålls varje år dagen innan elevernas skolstart. Ansvarig är klassföreståndare.
Aktuell handlingsplan skall finnas tillgänglig på skolans hemsida samt på First Class. Ansvarig är Verksamhetschef.
Skyltning av gränsen för rökförbudet skall hållas aktuell/regelbundet ses över. Ansvarig är Vaktmästare.

Tannbergsskolans handlingsplan för en rökfri skolgård

Klicka på bilden för att få den i ett större format.

Förebyggande arbete och erbjudande om rökavvänjning för elever och personal.
Vid hälsosamtalet som genomförs med alla elever i åk 1 ingår information/dialog om tobakens skadeverkningar.
Elever skall erbjudas rökavvänjningssamtal via skolhälsovården, efter genomförd kompetensutveckling för skolsköterskor kan detta erbjudas fr. o m läsåret 15/16.
Personal erbjuds rökavvänjning enligt kommunens policy och resurser.

Rutiner när elev eller personal röker på skolans område
Det är viktigt att all personal tar ansvar för att agera enl. nedan när rökförbudet överträds.
Vad händer om en elev röker på skolans område?

   1. Den som träffar på eleven tar namnet och uppmanar eleven att genast släcka cigarretten, tala om att det är förbjudet att röka på skolans område.1. Den som träffar på eleven tar namnet och uppmanar eleven att genast släcka cigarretten, tala om att det är förbjudet att röka på skolans område.Rapporterar till elevens klassföreståndare som pratar med eleven samt kontaktar hemmet (för omyndig elev).Klassföreståndaren dokumenterar kortfattat med datum.

   2. Om klassföreståndaren enlig p1 får information om att eleven på nytt (under samma läsår) påträffas rökande på skolans område meddelar klassföreståndaren detta till rektor samt bifogar dokumentation om den tidigare händelsen. Rektor kallar eleven till samtal. För omyndig elev skall föräldrar informeras samt inbjudas till mötet.

Vad händer om en anställd röker på skolans område?
   1. Den som träffar på den rökande personen tar namnet och uppmanar honom/henne att släcka cigarretten, tala om att det är förbjudet att röka på skolans område. Meddela personens närmaste chef eller någon annan som kan se till att närmaste chef får reda på det inträffade.1. Den som träffar på den rökande personen tar namnet och uppmanar honom/henne att släcka cigarretten, tala om att det är förbjudet att röka på skolans område. Meddela personens närmaste chef eller någon annan som kan se till att närmaste chef får reda på det inträffade.

   2. Den som är chef för den aktuella personen kallar honom/henne till samtal.